Litt om PTFs historie

Da man i 1914 forberedte dannelsen av Papirindustriens Tekniske Forening, eksisterte det bare tre papiringeniørforeninger i verden, nemlig den tyske, den svenske og den franske. I 1914 ble det med 14 dagers mellomrom stiftet to nye papirtekniske foreninger, nemlig i Finland og i Norge, uten at noen av dem hadde kjennskap til den andres planer.

Til det konstituerende møte 25. april 1914 "var utsendt innbydelser til over 100, hvorav 36 møtte frem". Dessuten "hadde 25 ingeniører sendt skriftlig anmodning om opptagelse i foreningen. Dette utgjorde til sammen et så stort antall at forsamlingen måtte anse seg berettiget til på vegne av den norske papirteknikerstand å danne en landsforening".

Foreningen startet tidlig å fremholde fordelene ved "den åpne dørs politikk", og dette har bidratt sterkt til å fremme gode kollegiale forhold i treforedlings-industrien, samt å øke den norske industris konkurranse-evne som følge av en vel orientert ingeniørstand.

Foruten å engasjere seg sterkt i forsknings- og utdannelses-spørsmål, ble foreningens formål fremmet ved å arrangere foredragsmøter og fabrikkbesøk i inn- og utland. PTFs viktigste arrangement ble etter hvert Papirindustriens Teknikeruke som ble avholdt som årlige foredragsmøter.

I foreningens annaler blir det første møtet omtalt på følgende måte: "Teknikeruken 1923 ble en avgjort suksess, og den betegner en viktig milepæl i den norske papirindustriens historie".

Teknikeruken har siden starten blitt arrangert kontinuerlig i alle år det har vært praktisk mulig. I de senere år har arrangementet blitt avholdt under navnet Treforedlingsforum.

PTF var sterkt medvirkende til at det ble opprettet et bransjeforskningsinstitutt her i landet. Papirindustriens Forskningsinstitutt (PFI) holdt i de første årene etter oppstarten i 1923 til ved Embretsfos fabrikker på Åmot i Modum. Senere fikk instituttet sitt eget bygg i Oslo. Dette ble i 1998 solgt og PFI flyttet til Trondheim, der et nytt bygg ble reist i tilknytning til det faglige miljøet ved NTNU. Foreningen har helt til nå hatt en plass i PFIs styre.

Foreningen har alltid vært internasjonalt orientert. Den første nordiske papiringeniør-kongress gikk av stabelen i Stockholm i 1936. I den forbindelse ble Nordisk Papiringeniørsforeningers Permanente Komité (NPPK) stiftet i 1938. Bortsett fra krigsårene gikk arrangementet på omgang mellom de fire nordiske papiringeniør-organisasjonene helt frem til 1983.

Senere har andre mer globale arrangementsformer funnet sin plass. Blant annet arrangerer PTF hvert tolvte år International Mechanical Pulping Conference, et arrangement som alternerer mellom Norden og Nord-Amerika. PTF og Norge står for tur i 2005.

I 1936 besluttet foreningen å opprette et stipendiefond. Dette ble gjort ved donasjoner og fondet vokste etter hvert til en betydelig størrelse. I våre dager deles det ut stipendier til studenter og ellers videreutdannelse innen fagområder tilknyttet treforedlingsindustrien.

Foreningen var seg tidlig sitt sosiale ansvar bevisst. Allerede ved generalforsamlingen i 1932 ble det besluttet å opprette et understøttelsesfond «for medlemmers etterlatte som er kommet i nød». 5000 kroner ble bevilget som grunnkapital til fondet, og det ble besluttet å yte et årlig tilskudd tilsvarende 20 % av foreningens årlige netto overskudd. Fondet er fortsatt aktivt.